Kích hoạt Office 2010, 2013, 2016, 2019 bằng lệnh đơn giản (không cần tool)

Hôm nay, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách kích hoạt (active) Office 6 tháng bằng lệnh Dos trong Windows thay vì sử dụng phần mềm Cr@ck nguy hiểm dễ bị dính virus.

Lưu ý:

  1. – Code active phải cần kết nối Internet
  2. – Chỉ có hiệu lực với các bản Volume
  3. – Key sử dụng 6 tháng, muốn sử dụng thì nạp lại code.

Rất dễ, các bạn mở CMD (Command Prompt) với admin, copy code sau phù hợp với phiên bản Office của bạn, chờ thực thi lệnh xong là đã thành công.

Bước 1. Mở CMD với Administrator

Bạn mở tìm kiếm lên, gõ CMD vào ô tìm kiếm, khi kết quả hiện ra, bạn nhấp chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as administrator

Nếu bạn thấy C:\Windows\system32> là bạn đã mở thành công.

Còn nếu thấy C:\Users\***> có nghĩa là chưa thành công.

Bước 2. Nhập lệnh để Active (kích hoạt)

Xuất hiện 1 cửa sổ, các bạn copy code bên dưới vào để kích hoạt (Lưu ý là code phải phù hợp với phiên bản Office mà bạn đang sử dụng).

Office 2010:

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14”

cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

@

Office 2013:

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15”

cscript OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

cscript OSPP.VBS /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

cscript OSPP.VBS /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

cscript OSPP.VBS /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc

cscript ospp.vbs /act

Hoặc

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15”

cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@

Office 2016:

set ver=16

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%”

for /f “tokens=8” %b in (‘cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:”Last 5″‘) do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)

for /f %i in (‘dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses%ver%\%i”

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc

cscript ospp.vbs /act

Start winword
@

Hoặc:

cscript slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir

cscript slmgr.vbs /ipk XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

cscript slmgr.vbs /ato d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64

timeout 2&start winword&exit

Office 2019:

1) ProPlus

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

2) Project Pro

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19ProjectPro2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

3) Visio Pro

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Chúc các bạn thành công

Đăng nhận xét