Cách kiểm tra tốc độ cổng, card mạng WiFi hoặc Ethernet trên Windows 10 là Fast hay Gigabit Ethernet?

Bạn đang thắc mắc máy tính mình đang sử dụng có tốc độ kết nối của network adapter (bộ điều hợp mạng) là bao nhiêu, 100Mbps hay 1Gbps? Dưới đây là 4 cách để kiểm tra tốc độ cổng, card mạng WiFi hoặc Ethernet trên Windows 10 là Fast hay Gigabit Ethernet?

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng Settings

Để xem tốc độ kết nối cho card mạng, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings.

2. Nhấp vào Network & Internet.

3. Nhấp vào Status.

4. Trong phần “Change your network settings”, nhấp vào tùy chọn View your network properties.

Nhấp vào tùy chọn View your network properties

5. Trong phần “Properties”, tìm network adapter (WiFi hoặc Ethernet).

6. Xác định tốc độ kết nối trong trường Link speed (Receive/Transmit).

Xác định tốc độ kết nối trong trường Link speed (Receive/Transmit). Ở đây, tốc độ đang là 1000Mbps

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ biết tốc độ adapter đang sử dụng để kết nối với mạng.

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng Control Panel

Để xác định tốc độ network adapter bằng cài đặt Control Panel, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Nhấp vào Network and Internet.

3. Nhấp vào Network and Sharing Center.

4. Nhấp vào Change adapter settings ở bên trái.

Chọn Change adapter settings

5. Nhấp đúp vào network adapter (Ethernet hoặc WiFi).

Nhấp đúp vào network adapter

6. Kiểm tra tốc độ kết nối trong trường Speed.

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng Command Prompt

Để tìm ra tốc độ cho adapter không dây hoặc có dây bằng Command Prompt, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Command Prompt.

3. Nhập lệnh sau để xác định tốc độ kết nối cho tất cả các card mạng, rồi nhấn Enter:

wmic nic where netEnabled=true get name, speed

Kiểm tra tốc độ network adapter bằng Command Prompt

4. Xác nhận tốc độ network adapter.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể xác định tốc độ (tính bằng bit) mà card đang sử dụng để kết nối với mạng.

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng PowerShell

Để kiểm tra tốc độ kết nối Ethernet hoặc WiFi trên Windows 10 bằng PowerShell, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm PowerShell và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

3. Nhập lệnh sau để xác định tốc độ kết nối cho tất cả các card mạng, rồi nhấn Enter:

Get-NetAdapter | select interfaceDescription, name, status, linkSpeed

Kiểm tra tốc độ network adapter bằng PowerShell

4. Kiểm tra tốc độ kết nối card mạng WiFi hoặc Ethernet.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, đầu ra PowerShell sẽ hiển thị tốc độ kết nối ở định dạng thân thiện với người dùng (ví dụ: 780Mbps và 1Gbps).

Chúc bạn thực hiện thành công!

Đăng nhận xét